Responsabilitat Social Corporativa

Principis i directrius de Responsabilitat Social Corporativa

Les directrius ètiques de Swan Medical es basen en un enfocament centrat en una sèrie de principis per fer negocis respectant, com a mínim, les responsabilitats fonamentals en les àrees dels drets humans, el treball, el medi ambient i l’anticorrupció.

Compromís amb l’ètica

A Swan Medical ens comprometem a actuar d’una manera ètica sobre la base de la integritat, l’equitat i el respecte en totes les nostres activitats.
L’empresa actua amb responsabilitat i desenvolupa el seu negoci amb integritat i complint totes les lleis, regulacions i estàndards professionals aplicables i esperem que els nostres socis facin el mateix.

Conflictes d’interès

No permetem que els interessos personals afectin negativament la nostra lleialtat i dedicació per complir les nostres responsabilitats envers els nostres socis comercials.

Competència justa

Ens comprometem i recolzem la competència lleial i respectem els compromisos legítims dels nostres competidors per competir en el mercat.

Propietat intel·lectual i informació confidencial

Protegim la informació confidencial, personal i de propietat dels nostres socis comercials i de tercers, així com de Swan Medical i els seus treballadors.

Drets humans i discriminació

Respectem els drets humans i no participem en cap forma de discriminació.

Interaccions amb funcionaris i autoritats

Qualsevol interacció amb funcionaris o autoritats es basa en la integritat i la transparència. No influirem de cap manera indeguda, directa o indirectament, en cap decisió oficial.

Manteniment precís de registres

Registrem i informem la informació comptable i financera de manera oportuna i precisa.

Sostenibilitat

Swan Medical té com a objectiu augmentar el seu valor mitjançant les seves activitats. Aquest propòsit només es pot aconseguir respectant les necessitats de la persona, la societat i el medi ambient. Seguirem operant en estret diàleg amb els nostres socis comercials, empleats i altres grups d’interès per mantenir-nos conscients d’aquestes necessitats i dirigirem el nostre negoci basant-nos en els principis corporatius d’aquesta declaració.